Överklagan till Hovrätten

Dr Mikael Baaz
Juridiskt ombud

Hovrätten för Västra Sverige
Mölndals Tingsrätt, Box 53157
400 15 Göteborg

ÖVERKLAGANDE

Tilltalade i mål B 737-07
Klaus Engell-Nielsen, Per Herngren, Jonas Johnsson
2008-09-17

Yrkande

De tilltalade yrkar på ändring av Tingsrättens dom avseende avvisandet av nöd alternativt putatitivt nöd (24 kap 4§ BrB). De tilltalade anser, till skillnad från Tingsrätten, att en nöd- alternativt putativ nödsituation förelegat och att de därför skall gå fria från ansvar för brott.

Omständigheter

De tilltalade anser på ett övergripande plan att de inte erhållit en objektiv och opartisk rättegång. Primo, åklagarsidan har i massmedia (se Metro, 2007-04-05) innan förhandlingen givit uttryck för att den här typen av mål egentligen inte hör hemma i svensk domstol. Till yttermera visso, och möjligen på grund av ovanstående, anser de tilltalade att förundersökningen inte bedrivits objektivt. Secundo, rådman Klaus Bärthel agerade anmärkningsvärt under förhandlingen. Utöver det faktum att försvaret först efter påtalande erbjöds att höra vittnen och tilltalad avbröt Bärthel försvaret och de tilltalade vid ett flertal tillfällen under förhandlingen. Mest anmärkningsvärt i detta sammanhang är att försvaret inte fick avge slutplädering utan att bli avbrutet. Inte heller fick målsägandens namn nämnas. Detta sammantaget innebär att de tilltalade inte erbjöds möjlighet att försvara sig på ett adekvat sätt. I media låter Bärthel förstå att anledningen till att han avbröt var att slutpläderingen låg långt ifrån vad åtalet handlade om. Denna uppfattning bestrids å det bestämdaste av försvaret och de tilltalade. Detta påtalades under förhandlingen men åsidosattes av Bärthel. Det paradoxala i situationen förstärks av de domskäl som åberopas, särskilt hänvisningen till NJA 1982 s. 621. Syftet med slutpläderingen var just att visa varför detta HD-avgörande inte var tillämpligt i det aktuella fallet. Sammanfattningsvis, de tilltalade berövades möjligheten till en objektiv och opartisk prövning under huvudförhandlingen i Mölndals Tingsrätt.

Enligt NJA 1982, s. 621 kan inte nöd åberopas som avsvarsfrihetsgrund i det aktuella fallet då lagstiftaren godtagit de skaderisker som de i målet aktuella företagens verksamhet medför och att den enskilde medborgaren därför måste finna sig i att hon själv och andra utsätts för riskerna eller följderna av verksamheten.

Den 20 mars 2003 anföll USA, Storbritannien och en koalition av villiga den suveräna staten Irak. Det militära angreppet mot Irak saknade stöd av FN (i enlighet med kap. VII FN-stadgan). Kriget är att beteckna som ett olagligt aggressionskrig (se art 5.1 Romstadgan, 1998).

Svensk vapenexport är i teorin hårt reglerad. Svensk vapenexport kontrolleras av ISP, Inspektionen för strategiska produkter, som de facto bestämmer om vapenexport ska få genomföras eller inte. I princip så säger ISP nej till alla nya vapenexportaffärer, men undantag görs om ISP efter att ha kontrollerat affären anser att mottagarstaten inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, har inre väpnade oroligheter eller om det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

SAAB Microwave tillverkar bland mycket annat Eldledningssystemet ARTHUR. ARTHUR används av Storbritannien, allierade till USA i kriget mot Irak. Dåvarande Ericsson Microwave Systems i Mölndal sålde i juni 2002 till Storbritannien fyra enheter av Arthursystemet för lokalisering av fientligt artilleri. Affären godkändes av ISP. Ericsson behövde dock flera år för att kunna leverera enheterna. När Iraks relationer till USA och dess allierade snabbt försämrades framförde Storbritannien önskemål om att de beställda enheterna skulle levereras tidigare. Från förråd i Kristinehamn lånades till Storbritannien ut fyra enheter tillhöriga det svenska försvaret. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har endast beviljat utförsel av de enheter som var under produktion och som skulle vara färdiga om några år. Däremot har ISP, enligt uppgift från myndigheten, inte haft någon befattning med den aktuella utlåningen av materiel till Storbritannien. Konsekvensen är att Sverige lagstridigt exporterar strategiska produkter till ett land som befinner sig i krig. Till yttermera visso, tillstånd för exporten saknas.

Mot denna bakgrund skiljer sig omständigheterna i det aktuella fallet avsevärt ifrån omständigheterna i NJA 1982 s. 621. Lagstiftaren kan inte anses ha godtagit de skaderisker som de i målet aktuella företagens verksamhet medför. Tvärtom. Därmed torde inte den enskilde medborgaren behöva finna sig i att hon själv och andra utsätts för riskerna eller följderna av verksamheten. Det ovan anförda ger sammantaget för handen att en nöd- alternativt putativ nödsituation legat för handen.

Ex officio,
Mikael Baaz

Vin & fikonträdsplantering och civil olydnad

Up
Överklagan till Hovrätten
Domen blev 40-60 dagsböter
Domare stoppar försvaret – pressm. 080813
Klaus slutplädering
Annikas slutplädering
Inför rätta – pressmed. 080812
Få inbjudningar & bli aktiv
Rättegång & retreat
Civil olydnad pressmedd. 9 aug 2007
Bilder plantering 6 aug 2007
Bilder plantering Microwave 5 aug 2007
Pressmeddelande 2 augusti 2007
Yttrande Förundersökning
Välkommen på plantering augusti 2007
Fakta Saab Microwave
Sex gripna på Ericsson Microwave 2006
Bilder Ericsson plantering 2006
Bilder Bofors & pilgrimsvandring 2006
Caroline om plantor och poesi
Vin & fikon plantering startar i England
Martins brev från en cell
Postprotest

European Vine & Fig Tree planters:

Home garden
Up
Contacts
Hiroshima planting 2007
Easter planting at Ericsson 2006
Ulla Røder on proactive resistance
Figs on trial and in prison
____________________
…………………………reflections
Statement for Aldermaston
To Go Beyond Protest-Resistance
Vine & Fig Tree Disarmory
Les’ reflection from prison
Beyond Protest
Proactive Resistance
Martin’s reflection on planting
Manual for civil disobedience
Theory of Resistance
____________________
…………………………photos
Photos Hiroshima 2007 planting
Liz’s art exhibition
Photos from police evidence
Arrest photos Aldermaston 2005
Photos of Aldermaston planting 2005
Figs at Aldermaston photos
Queer trans-forms community
Planting at Ericsson
Bofors Easter 2006
____________________
…………………………more resistance
Vine & Fig Tree in the Netherlands
Vine and Fig Tree song

Scroll to Top