Överklagan – Blivande rättvisa

Saab Microwave Blivande2 Plogbills överklagan till Hovrätten, 2009-04-27, utförd av Dr Mikael Baaz

Hovrätten för Västra Sverige
Mölndals Tingsrätt
Box 53157
400 15 Göteborg

ÖVERKLAGANDE (B 2761-08)

Tilltalade

Per Ingemar Herngren, Hammarkullen, och Bodil Ulla Röder Helsingör, Danmark.

Yrkande

De tilltalade yrkar på ändring av Tingsrättens dom avseende avvisandet av nöd alternativt putatitivt nöd (24 kap 4§ BrB). De tilltalade anser, till skillnad från Tingsrätten, att en nöd- alternativt putativ nödsituation förelegat och att de därför skall gå fria från ansvar för brott.

Omständigheter

Tingsrätten hänvisar till NJA 1982, s. 621 i sin dom (2009-04-06). Vid huvudförhandlingen i TR hänvisade försvaret till varför detta prejudikat inte var tillämpligt i det aktuella fallet. Detta har TR:en inte beaktat varvid domen bör ändras.

Den 20 mars 2003 anföll USA, Storbritannien och en koalition av villiga den suveräna staten Irak. Det militära angreppet mot Irak saknade stöd av FN (i enlighet med kap. VII FN-stadgan). Kriget – vilket hittills föranlett ett mycket stort antal dödsoffer – är att beteckna som ett olagligt aggressionskrig (se art 5.1 Romstadgan, 1998).

Svensk vapenexport är i teorin hårt reglerad. Svensk vapenexport kontrolleras av ISP, Inspektionen för strategiska produkter, som de facto bestämmer om vapenexport ska få genomföras eller inte. I princip så säger ISP nej till alla nya vapenexportaffärer, men undantag görs om ISP efter att ha kontrollerat affären anser att mottagarstaten inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, har inre väpnade oroligheter eller om det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

SAAB/Ericsson Microwave tillverkar bland mycket annat Eldledningssystemet ARTHUR. ARTHUR används av Storbritannien, allierade till USA i kriget mot Irak. Dåvarande Ericsson Microwave Systems i Mölndal sålde i juni 2002 till Storbritannien fyra enheter av Arthursystemet för lokalisering av fientligt artilleri. Affären godkändes av ISP. Ericsson behövde dock flera år för att kunna leverera enheterna. När Iraks relationer till USA och dess allierade snabbt försämrades framförde Storbritannien önskemål om att de beställda enheterna skulle levereras tidigare. Från förråd i Kristinehamn lånades till Storbritannien ut fyra enheter tillhöriga det svenska försvaret. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har endast beviljat utförsel av de enheter som var under produktion och som skulle vara färdiga om några år. Däremot har ISP inte haft någon befattning med den aktuella utlåningen av materiel till Storbritannien. Konsekvensen är att Sverige lagstridigt exporterar strategiska produkter till ett land som befinner sig i krig.

Sammantaget skiljer sig omständigheterna i det aktuella fallet således avsevärt ifrån omständigheterna i NJA 1982 s. 621. NJA 1982 s. 621 talas om potentiella faror. I det aktuella fallet handlar det om reella faror, uppemot 1 miljon civila irakier har hittills dött. Dessutom har mer än 5 000 amerikanska soldater dött. Vad beträffar kriget i Irak så har berörda svenska myndigheter inte fattat några principiella beslut om att stödja kriget i Irak (i enlighet med kärnkraften i NJA 1982 s. 621), tvärtom. Kriget har fördömts av såväl regering som riksdag. Dessutom är omständigheterna kring det givna tillståndet för vapenexport tveksamma och borde utredas. Det är dessa sakernas tillstånd den åtalade velat uppmärksamma genom sin nödhandling, vilken måste vara att anse som proportionell och därigenom försvarbar.

Slutligen, vad gäller bevisbördan. Åklagaren har inte på ett övertygande vis lyckats bevisa att de åtalade inte har handlat i nöd eller i vart fall i putativt nöd. Åtalet kan därför inte anses vara styrkt.

Ex officio,
Mikael Baaz

Plogbillsaktioner och civil olydnad

Start
Undermeny

Avrustar testanläggning på Saab Microwave
Få inbjudningar & bli aktiv
Civil olydnad & pingstmässa
40 dagsböter för Blivande Plogbill
Överklagan – Blivande rättvisa
Plogbillsrättegång 1 april 2009
Per Herngrens sakframställan
Texter om ickevåld & motstånd
Bilder på Saab Microwave Blivande Plogbill
Deleuze & plogbill av Eddy Nehls
Blivande motstånd av Deleuze
Postprotest av Per Herngren
Bilder på Test Range vid Saab Microwave
Fakta om Saab Microwaves krigshandel
Info om Saab Microwave
Tidigare aktioner på Microwave
Plogbillsrörelsen
Texter om plogbillsaktioner
Radiostation om civil olydnad

Blogg

English, Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Lämna ett svar

Rulla till toppen