Dogmer till vänster

Autonoma aktivister samlades i Jönköping den 2-4 april 1999. I broschyren för träffen finns en rad lärosatser som kan förstås som autonoma dogmer. Dessa dogmer är intressanta för att förstå tidsandan och delar av den autonoma rörelsen så nedan finns en sammanställning.

Dogm kommer via latinet grekiskan: tro, åsikt, från dokein: det som verkar gott. Autonoma dogmer skulle i så fall vara det som verkar gott i autonoma rörelser. Att en rörelse har dogmer innebär inte att alla tror på dem. Dogm är inte individuella åsikter utan snarare något som lever mitt ibland och mellan deltagare.  Här skiljer jag på dogm och dogmatism. Dogmatism är gruppens reglerande av deltagarna, ett krav att tro på vissa satser för att få vara med och räknas som en i gemenskapen.

Jag har valt ut de dogmer som jag finner mest intressanta. Men om någon vill läsa hela broschyren kan den kopieras.

(Alla citat är från broschyren. Numreringen har jag gjort själv. <Inom klammer lägger jag vid ngt tillfälle till enstaka ord om meningen kan vara ofullständig och svår att förstå.>) 

Autonoma dogmer i Jönköping april 1999

1 ”Syfte Samla krafter inom den autonoma miljön som inte har en dogmatisk syn på andra kamrater”

2 ”Dogmatisk – en okritisk anslutning till en lära, ett blint antagande av någon tes eller lärosats utan hänsyn till betingelserna för dess tillämpning. Dogmatismen grundar sig på ett lösryckande av teorin från praktiken.”

3 ”Du som kommer skall ha ett konfliktperspektiv.”

4 ”Lägg märke till att det här gör att du inte får vara religiös i någon mening.”

5 ”Du ska arbeta utomparlamentariskt och ickehierarkiskt.”

6 ”Du ska inte ta avstånd från några kampmetoder utan vara öppen för olika strategier och arbetsmetoder.”

7 ”du kan alltså inte vara pacifist”

8 Du ska ha ett underifrån perspektiv som innebär att du solidariserar dig med de förtryckta grupperna i samhället och vill arbeta aktivt för vår befrielse”

9 ”Du ska vara beredd att använda en konstruktiv debatteknik och bemöta alla andra deltagare med respekt.”

10 ”En referens ska finnas <i anmälningen> och anmälas till arrangörsgruppen. Referens är en person som intygar att du fyller kriterierna”

11 ”Du måste läsa kursmaterialet som skickas ut.”

12 ”Helgen är drogfri.”

Ge gärna en kommentar! Ska man tolka satserna ovan som dogmer eller bör man tolka dem på ett annat sätt?

Per Herngren
April, 1999, inledningen redigerad 2020

Bli kreativ med texten och dela funderingar!