Dogmer till vänster

För någon vecka sedan var det en samling för autonoma i Jönköping (2-4 april 1999). I broschyren för träffen finns en rad lärosatser som man skulle kunna tolka som autonoma dogmer. Dessa är intressanta för att förstå tidsandan och delar av den autonoma rörelsen så jag delar med mig av dem.

Dogm kommer via latinet grekiskan: tro, åsikt, från dokein: det som verkar gott. Det är inte säkert att man kan tolka satserna nedan som dogmer.

Min tolkning av dogmatism är att deltagare i en grupp måste tro på vissa satser för att få vara med eller för att räknas som en i gruppen.

Jag har subjektivt valt ut de mest intressanta satserna. Men om någon vill läsa hela broschyren kan den kopieras. (Alla citat är från broschyren. Numreringen har jag gjort själv. <Inom klammer lägger jag vid ngt tillfälle till enstaka ord om meningen kan vara ofullständig och svår att förstå.>) Det vore intressant att höra andras tolkning. Går det att tolka satserna som dogmer eller misstolkar jag dem?

1 “Syfte Samla krafter inom den autonoma miljön som inte har en dogmatisk syn på andra kamrater”

2 “Dogmatisk – en okritisk anslutning till en lära, ett blint antagande av någon tes eller lärosats utan hänsyn till betingelserna för dess tillämpning. Dogmatismen grundar sig på ett lösryckande av teorin från praktiken.”

3 “Du som kommer skall ha ett konfliktperspektiv.”

4 “Lägg märke till att det här gör att du inte får vara religiös i någon mening.”

5 “Du ska arbeta utomparlamentariskt och ickehierarkiskt.”

6 “Du ska inte ta avstånd från några kampmetoder utan vara öppen för olika strategier och arbetsmetoder.”

7 “du kan alltså inte vara pacifist”

8 Du ska ha ett underifrån perspektiv som innebär att du solidariserar dig med de förtryckta grupperna i samhället och vill arbeta aktivt för vår befrielse”

9 “Du ska vara beredd att använda en konstruktiv debatteknik och bemöta alla andra deltagare med respekt.”

10 “En referens ska finnas <i anmälningen> och anmälas till arrangörsgruppen. Referens är en person som intygar att du fyller kriterierna”

11 “Du måste läsa kursmaterialet som skickas ut.”

12 “Helgen är drogfri.”

Per Herngren
April, 1999, redigerad 2004

Bli kreativ med texten och dela idéer!