Performativt konfliktingripande

Intensivkurser om metod för samarbete, beslut och organisationsutveckling;
civilkurage, ickevåld och konflikthantering

Tänk så ofta vi i efterhand tänker att vi borde ha sagt si eller gjort så istället för det vi sa eller gjorde. Men vi fann oss inte i situationen.

Konflikter, förtryck eller mobbning kan inte lösas enbart med samtal, goda tankar eller insikter. Vi behöver också vanor och reflexer i att ingripa snabbt och konstruktivt. Och på ett sådant sätt att ingripandet återskapar bestående förändringar.

Kurserna är för både de som arbetar professionellt med konflikter och de som är intresserade av att lära sig mer. Kursen bygger på metoder från Proaktivt Konfliktingripande och ickevåld.

Kurser i samarbetstekniker & performativt konfliktingripande

Proaktiv är att initiera förändring snarare än att bara reagera, bli reaktiv. Under kursen tränas verktyg för att bygga och leva det samhälle vi vill ha. Varje organisation, företag och gemenskap som är bestående skapar samhällen.

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Precis som att lära sig dans eller sport kräver konflikthantering övning. Övningarna är till största del inriktade på handlingar som faktiskt förverkligar demokrati, jämlikhet, omsorg och jämlik fördelning av makt. Sådana handlingar kallas performativa.

Performativ: Handlingar som direkt förverkligar sitt mål kallas performativa. Genom att kurserna fokuserar på performativa ingripanden kan vi under övningarna reflektera över ifall de faktiskt skapar den gemenskap och det samhälle vi vill leva. Och vi kan samtidigt analysera på vilket sätt vi misslyckades. Övning och finslipning blir därmed inte särskilt från vardag, organisation, samhälle och politik.

Eftersom performativa handlingar faktiskt förverkligar sitt mål ligger de nära Mohandas Gandhis ickevåld där mål och medel är ett.

Judith Butler, Sara Ahmed och Karen Barad är feministiska forskare som lyfter fram hur queer och feminism inte främst kämpar för framtida mål utan snarare performativt genomför feminism. Ordningar queeras.

Under en kurs övas ett brett spektrum av metoder för skapa bättre samarbete, beslut och ingripa i konflikter. Det är en professionell kurs om samarbetstekniker, ickevåld, konflikthantering, dialogtekniker och kreativa mötesformer.

Proaktivt Konfliktingripande har utvecklats av Per Herngren för att träna tekniker för att bygga fungerande gemenskap/samhälle, ingripa konstruktivt i konflikter och utveckla ett sunt samarbete där diskussion, stöd och oenighet befruktar varandra snarare än hämmar. Kurserna har utvecklats vidare från Ingripande Konflikthantering och från forskargruppen Powerbreaking and dialogue facilitation där Per deltog.

Deltagare testar och tränar olika metoder för dialog, beslutsfattande och ingripande så att de sätter sig i ryggmärgen. Tänk så ofta vi tänker att man borde sagt så eller gjort så istället. Disposition kallar den franske filosofen Mearleau-Ponty och sociologen Pierre Bourdieu kunskap som sitter i kroppen snarare än enbart i huvudet.

Metod och övning

Övningarna tar upp realistiska situationer och problem. Deltagare tränar olika tekniker och metoder för att agera i varje situation. Sedan tas olika fallgropar och misstag med varje teknik upp. Det blir inga enkla universallösningar.

Genom övning i beslutstekniker, samarbetstekniker och ingripande i konfliktsituationer får gruppen och deltagarna möjlighet att utvärdera svaghet och styrka i sina metoder att samarbeta, ta beslut och hantera konflikter.

Det blir inga enkla lösningar: Deltagarna breddar sin repertoar – möjlighet att handla – genom att pröva en rad metoder för beslut, funktionsomvandling, scenomvandling, konfrontation, markering, gränssättande, skiljedom och överenskommelse. Vi utvärderar dessa metoder med hjälp av analysverktyg för vardagskonflikter som utvecklats av Per Herngren.

Deltagarna ska efter kursen ha breddat sina färdigheter i att ingripa i konflikter och maktsituationer som oenighet, homofobi, fördomar, baktaleri, mobbning, trakasserier, rasism, sexism. Vi övar oss i att ta oss ur de vanliga låsningarna som prestige, social klinch, defensiva och offensiva roller, förnekelse, martyrskap, dominans-underordning. Vi övar oss i metoder för direkt upprättelse av offret samt att både sätta gränser och skapa möjligheter till försoning.

Kurserna liknar på ett sätt danskurs eller fotbollsträning mer än traditionell katederundervisning. Deltagarna tränar nya och svåra metoder tills de börjar sätta sig, tills de börjar kännas som en mer självklar del av kroppen. Kurserna kan därför kännas svåra första dagen, ungefär som när man går danskurs, men andra dagen börjar teknikerna lite smått sätta sig och man kommer in i metoderna.

Vad kurserna inte innehåller: Det är inga värderingsövningar. Inga aha-övningar, inga medvetande-övningar. Det blir inga enkla universallösningar. Kurserna fokuserar på ett brett spektrum och färdigheter och användbar teori.

Övning och träning

  1. Träna så nära verkliga situationer att metoderna är möjliga att imitera och improvisera.
  2. Disposition istället för medvetandegörande. Kunskap sitter i kroppen, i relationer och samtal.
  3. Träna relationer och grupper snarare än individer. Ickevåld och kunskap är inte individuellt utan något som distribueras mellan människor och grupper. Kunskap är som att kunna följa varandra i dans.
  4. Finslipa genom att repetera. Att kunna är något annat än veta. Ickevåld förändras genom kedjor av repetitioner, imitationer och innovationer. Ickevåld smittar. Imitation och innovation ger möjligheten till smitta. En kontagiös smitta smittar genom beröring och kontakt, inte som information.

Avancerad, nybörjare eller behovsanpassad kurs

Utbildningspaket på flera nivåer: Kurserna är en del av en serie utbildningar i konfliktingripande och konflikthantering. Förutom introduktionskursen som är det max åtta deltagare per kursledare. På så sätt får alla deltagare övning och tips som anpassas efter deras behov.

Introduktionskurs:

urval av verktyg för konflikthantering,
1 dag.

Intensivkurs steg 1:

genomgång av metoder för konflikthantering och ickevåldsingripande. Även grundläggande teori presenteras i samband med övningar.
2 dagar.

Intensivkurs steg 2:

Deltagarna ges möjlighet att finslipa och sätta teknikerna från Steg 1, samt genomgång av nya tekniker och mer teori,
2 dagar.

Träning för tränare:

övningar i att lära ut metoderna till andra,
2-6 dagar

Temakurser eller Fördjupningskurser:

specialisering inom ett område,  
1-6 dagar

Avancerad träning för tränare:

Avancerad träning kan direkt föregås av tidigare nivåer. Deltagarna kan alltså börja på nivå 1 fortsätta genom den andra nivåerna för att under kursens gång fullfölja en längre avancerad träning. En sådan kurs kan ta mellan tio och fjorton dagar. Här problematiseras olika varianter av konflikthantering och konfliktlösning, möjligheter och fallgropar, behov av utveckling och återvändsgränder.
3-14 dagar

Lärling:

Det är också möjligt att bli hjälphandledare tillsammans med annan kursledare under några kurser. 

Bli kreativ med texten och dela funderingar!