Containerföreställningar om nationalstat och civilsamhälle

Utkast till boken Civilsamhälle och Makt Hur kritik förvandlas till lydnad som ska komma ut 2024.

Den borgerliga revolutionen producerar föreställningar om relativt autonoma sfärer eller boxar. Dessa kan placeras vertikalt och så beskrivs samhället ha skikt och nivåer. Sfärerna kan också framställas mer horisontellt som om nationalstaten består av separata sektorer.

Att nationalstaten föreställs innehålla en mångfald av organisationer, förvaltningar och grupper kompletteras med en annan typ av sfärer så som kultur, religion och marknad. Ja, även naturen paketeras in i nationen och det dyker upp böcker om svenska fåglar och svenska blommor.

Dessa separata boxar paketeras ihop i en större behållare som benämns nationalstaten och samhället. I forskning kallas detta för container-föreställning1. Det skapar en instinktiv känsla av innanför och utanför. Den omedvetna bilden av nationalstaten som en stor låda med ett innehåll får oss att tro att vi befinner oss inuti eller utanför ett land. Invandrare och utvandrare är exempel på containerföreställning.

Upplevelsen av ett omslutande rike växer fram som en vidskepelse. Skepelse i vidskepelse har i svensk etymologi betydelsen skepnad.2 Vi tycker oss verkligen urskilja ett väldigt land med ett innehåll. Ifall vi kisar anar vi skepnaden av en omslutande behållare: nationalstaten.

Civilsamhälle bakas in i nationalstaten och förvandlas till synonym för nationen (folket).3 Genom att hålla sig inom sin utvalda plats är det med och formar föreställningen om att befinna sig inuti den omslutande nationalstaten.4

Civilsamhälle boxas in

Civilsamhälle föreställs i sig själv vara en behållare. Tidigt i den borgerliga revolutionen paketerades organisationer, föreningar, salonger, klubbar, företag och familjer in i civilsamhället. De hålls isär både från varandra och från staten. Som skilda ges de en plats. Eller snarare så tar de sig plats där de får plats. De förs samman genom att hållas isär. Det växer fram en ordning för hur civilsamhälle ska inordna folket.

Nuförtiden sorteras gärna kapitaliska företag ut ur civilsamhället5. Tidiga liberaler uppfinner dock civilsamhälle för att rikta en stor blandning av organisationer, även företag, mot den nya statsbildningen som ska ersätta enväldiga kungar. Att paketera ihop organisationer och grupper till ett civilsamhälle, blir ett avgörande verktyg för detta. Civilsamhälle får som uppgift att skapa ett innanför och ett utanför.

För att ordna den nationella ordningen fordras träning i att agera som om man vore ett innehåll i nationalstaten. Civilsamhällets träning blir samtidigt intränad oförmåga6 i att bygga samhällen och stater ”utanför” containern. Det blir intränad oförmåga till avvikelse, alltså att rikta sig i andra riktningar än nationalstaten.

Containerföreställning som begrepp kommer från kritik av hur nationalstat uppfattas som en stor box med ett innehåll. Det är knappast några som använder ordet container som positiv beskrivning av ett land. Inom administration och forskning produceras container-föreställningar med andra begrepp, exempelvis samhällsnivå, sektorer, sociala fält, utanförskap, integrering, inre och yttre.

Enligt Ulrich Becks analys förstör containerföreställningar möjligheten att begripa hur stat och civilsamhälle faktiskt fungerar. ”The container model of nation-state spaces that can be locked – ’methodological nationalism’ – is useless for understanding Europe”7.

Vi behöver välja begrepp med omsorg för att bryta oss ur föreställningen av nationalstat och civilsamhälle som lådor eller containrar. I boken prövas exempelvis ordning och riktning, opposition och motpart för att undersöka de verksamheter som reproducerar den liberala nationalstaten.

Per Herngren
2024 04 05, version 0.1

Fotnötter

1 Ulrich Beck, Vad innebär globaliseringen?, Daidalos, 2001, första tryckning 1998, tyskt original 1997.
Göran Ahrne, ”Upptäckten av det globala”, Sociologisk Forskning, nr 1, 2007.
Per Herngrens texter om container föreställningar: https://ickevald.net/perherngren/tag/containervarldsbild

2 Svenska Akademiens ordbok, “Skepelse”.

3 “civil society – which is very quickly called society, and which at the end of the eighteenth century is called the nation – makes self limitation possible for governmental practice … a self-limitation which infringes neither economic laws nor the principles of right, and which infringes neither the requirement of governmental generality nor the need for an omnipresence of government.” Michel Foucault, The Birth of Biopolitis, Lectures at the Collège de France, 1978-79, New York: Palgrave Macmillan, 2008, p 296.

4 Här antyder jag att föreställningar inte så mycket kommer från rena föreställningar. Placering och riktning gör att föreställningar materialiseras i nationella och statliga praktiker. Detta hamnar i resonans dissonans med hur formuleringar uttrycks i böcker, utredningar och media.

5 Hann, Chris, and Elizabeth Dunn ed., Civil Society: Challenging Western Models, London: Routledge, 1996. Se även civilsamhället i Wikipedia, sv.wikipedia.org/wiki/Civilsamhället.

6 Thorstein Veblen, The instinct of workmanship and the state of the industrial arts, NY: Macmillan, 1914; New edition: New York, N.Y.: B. W. Huebsch, July 1918.

7 Karen Schönwälder, ”An interview with Ulrich Beck”, Max Planch Institute, 2009, https://www.mmg.mpg.de/50532/interview-with-ulrich-beck.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!