Individualiserad jämlikhet en härskarteknik

Här utgår jag från Sara Eldéns feministiska kritik kring individualiseringen av populär parterapi och översätter hennes kritik till begreppet ”individualiserad jämlikhet”.

”Individualiserad jämlikhet” är en teknik för att dölja strukturell makt, ex genus och klass. Problem i parrelationer belastas ”parterna” själva: ”Båda parter” har problem. ”Båda” har ansvar att lösa …

Individualiserad jämlikhet används för att beskriva problem hos heterosexuella parrelationer i ex parterapeutiska tv-shower. Men liknande makttekniker används även i arbetslag samt vid ’kulturalism’ och ’integration’. Min läsning av hennes analys är att det är en individualiserande maktteknik och inte låst till heterosexism och parrelationer.

I sin artikel ”Scripts for good couple” tar Sara Eldén upp hur individualisering kan användas för att individualisera kontroll och makt. Detta får åtminstone två effekter: Strukturell makt döljs. Och makt reproduceras av individerna själva. ”individualizing processes primarily have the effect, not of ’freeing’ people … but of individualizing those scripts.” (s 12, 2012).

Individualiseringen av relationsproblem kombineras dessutom med en föreställning om jämlikhet mellan parterna vilket döljer olika maktstrukturer: ”construction of an equal problem” … that both partners are responsible … detached from social structures and cultural norms of gender” (s 11, 2012).

Jämlika problem och individualiserad jämlikhet

Sara Eldén använder inte själv ”individualiserad jämlikhet”. I ett mejl till mig berättar hon att hon ibland använder ”jämlika problem”, för att visa hur strukturell makt döljs genom att individualisera problem som uppstår i parrelationer.

”Jämlika problem” är användbart i hennes analys. För mina kurser i samarbetstekniker, ickevåld och konfliktingripande behöver jag dock ett begrepp som pekar på hur både jämlikhet och individualisering kombineras till maktteknik. Jag behöver begrepp för praktiska övningar i att ingripa på olika sätt när individualiserande makttekniker används. Det är i dessa träningar jag prövar att använda ”individualiserad jämlikhet”.

Per Herngren
2012, version 0.12

Referens

Sara Eldén, ”Scripts for the good couple: Individualization and the reproduction of gender inequality”, Acta Sociologica vol 55, No 1, March 2012.
Sara Eldén, Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön. Lund Dissertation in Sociology, 2009.

Bli kreativ med texten och dela idéer!