Maktdelning starkare än enhetlighet – Hegel

Ett system som hamnar i balans och harmoni förlorar sin förmåga att utvecklas. Den borgerliga revolutionen uppfinner maktdelning för att bevara konflikter inom staten. Och konflikterna måste fortsätta att utvecklas om staten ska utvecklas. Ifall konflikten mellan exempelvis domstolar och parlament upplöses genom att den ena underordnar sig den andre stagnerar staten. Makten försvagas.

Paradoxalt nog är spänningen även nödvändig för att staten ska kunna producera enhet. Det lyfter Anders Bartonek fram i sin läsning av Hegel. ”En politisk maktdelning är enligt Hegel avgörande för upprätthållandet av den inre spänningen i staten liksom av dess allmänna enhet.” Den ”negativa relationen mellan exempelvis den lagstiftande och den exekutiva makten gör dem till produktiva moment i upprätthållandet av statens politiska enhet.”1

Enhetlighet skulle däremot försvaga statens enhet.

Det är inte bara så att staten som helhet stärks genom maktdelning. De institutioner som delar makt mellan sig förstärker också varandra. ”De befäster varandra ömsesidigt och helheten de är delar av genom att ta form som kritiken av varandra.”2 Konflikter skapar motdansare där dansarna i vissa fall ger varandra energi och kraft. Maktdelning genererar ömsesidig förstärkning. Ifall institutionerna istället låter varandra vara och fungerar som enskilda öar förlorar de kraft.

Konflikter inom staten mellan dess organisationer och externa konflikter med civilsamhället krävs för att legitimera den moderna staten. ”De legitimeras genom varandra och står i en produktiv opposition till varandra. Det borgerliga samhället utgör alltså en produktiv negation mellan familj och stat och statens institutioner utgör produktiva negationer av varandra.”3

Per Herngren
4 oktober 2018, version 0.2

Fotnoter

  1. Anders Bartonek, Kampen om kritikenKorpen, 2018, s 60, 61. ↩︎
  2. Anders Bartonek, Kampen om kritikenKorpen, 2018, s 61. ↩︎
  3. Anders Bartonek, Kampen om kritikenKorpen, 2018, s 61. ↩︎

Referens

Anders Bartonek, Kampen om kritikenKorpen, 2018.

Per Herngren, ”Kritik och protest blir maktens motor – Bartonek & Hegel”, 2018.

Per Herngren, artiklar om civilsamhället.

Per Herngren, artiklar om postprotest.

Per Herngren, texter om makt.

Per Herngren, texter om staten.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!