Snällhet & aristokrati i ickevåld

Medelklassen tränas i att undvika konflikter och höja rösten, den tränas i att vara artig och uppträda civiliserat. Risken finns att ickevåld och medelklass-snällhet blandas samman. Medelklass-snällheten producerar makttekniker för att utesluta de som är arga, förbannade, ohyfsade eller inte stämmer  in på konflikträdda snällhetsidealet. När medelklass-snällhet och ickevåld blandas samman kring aktioner skapas utrymme för mobbning av de icke-önskvärda. De bjuds inte in. Man drar sig undan dem. Dessa mobbningstekniker är svåra att upptäcka eftersom de inte bygger på konfrontation.

Ickevåldsaktionen behålls inom den egna kretsen, och vi får ett aristokratiskt ickevåld. En aristokrati av folk som är snälla och tycker om varandra. Med aristokrati menas här att ledas av de bäst lämpade (Aristos: bäst. Kratos: makt eller ledning).

Aristokratiskt ickevåld behöver träning

Inom ickevåldsträning behöver det utvecklas tekniker för att motverka klassmakt och möjliggöra mångfald. Ickevåldsträning blir då demokratisering snarare än aristokratisering. Istället för att ickevåld reproducerar klass undergräver därmed ickevåldet klass.

Klass är tekniker för att producera skiktningar mellan människor genom ägande och lönearbete. Aristokrati är en viss typ av tekniker för att producera skiktningar. Klass och aristokrati kan samverka, men de kan också producera skilda system.

Idag produceras aristokrati ofta genom monopolisering av kunskap. För att motverka aristokrati behöver kunskap spridas. Regelbunden  ickevåldsträning motverkar monopolisering av kunskap. Genom att färdigheterna sprids blir det därmed lättare för nya aktivister att komma in i arbetet kring ickevåld. Jämlikheten ökar och aristokratin motverkas.

Inom ickevåld handlar kunskap om övning, praktisering och experimenterande. Kunskap överförs inte från lärare till elev. Den nöts snarare in genom hård träning och genom att lösa problem. Under kurserna behöver då erfarenheter, innovationer och misstag delas mellan deltagarna; och mellan tränarna och deltagarna. Träningen producerar därmed ny kunskap.

Istället för att se demokrati som åsikter och attityder kan man se demokrati som en innovativt, problemlösande praktik. Ickevåldsträning behöver då öppna upp för (om)förhandlingar om regler och principer för gemensamt beslutsfattande och uppträdande. Därmed blir träningen inte bara en spridning av färdigheter utan en del av ett innovativt skapande av nya tekniker för demokrati. Ickevåldsträning demokratiserar genom att revidera, justera och uppfinna tekniker för gemensamt handlande vilka gör gruppen mindre beroende av karismatiska ledare.

Träning blir därmed inte en introduktion till ickevåldet eller till samhällsförändringen, träningen blir en avgörande del av ickevåldet och av samhällsförändringen. Dualismen mellan ‘skolan’ och ‘verkligheten utanför skolan’ upplöses i ickevåldet. Lärande, samhällsförändring och demokrati blir oupplösligt ihopvävt, inget kommer före eller efter.

Per Herngren
2003-12-28, vers 0.4

Kurser och texter om konflikthantering och relationer

Start
Meny
Kurser & konflikthantering

Välkommen på helgkurs
Årets folkbildare i Sverige 2002
CV för Per Herngren
Performativt konfliktingripande
Teori om konflikthantering
Bli betald lärling på kurser
.
>>BOKA KURS<<
Beställ kurs till er organisation
.
>>FILM & AUDIO<<
Kortfilm: Kurs i konfliktingripande
Kortfilm: Feministisk mötesteknik
Filmer med Per Herngren
Erfarenhet med mötesteknik
Tränar civil olydnad i Kurdistan
.
>>ORGANISATION<<
Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik: intervju
Bortom styrmodeller
Istället för en styrelse
Räfflad organisation – inte platt
Medarbetarskap inte ledarskap
Skicklig inkompetens
Funktionell dumhet
Ledarfixering
Postdemokrati
Rekursiv demokrati
Deliberativ demokrati
Neshast: persisk problemlösning
Antidemokratiskt konsensus
Organisationsegoism
.
>>KONFLIKTHANTERING<<
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Snällhet & aristokrati i ickevåld
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Einsteins ingripande vid mobbing
Visuella mobbtekniker i möten
Rituella mord på ledare
Moral motstår lojalitet
Intolerans mot intolerans
Patetism
Passion – Deleuze
.
Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelser: Jonas Aspelin
Problem med aktivt lyssnande
Oanvändbar ickevåldsträning
Konsensus som sekterism
Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Konfliktlösning blir makt
Principer: konflikter i kommunitet
Ta hand om flyktingar
Offergöra flyktingar
Förstå dom som rasifiering
Kunskap tar ej bort rasism
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Feminism
Maktteori

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Kommentera gärna