Motstånd mot övervakningens makt på oss – Foucaults agnostiska teori

För en motståndsgrupp är det ofta funktionellt att privata och statliga säkerhetstjänster vet vad den sysslar med. Det ökar tryggheten för säkerhetstjänsten och de sover mycket bättre på nätterna. Det minskar dessutom paranoian i motståndsgruppen.

Men för grupper som flyr och förföljs är övervakning kränkning och förtryck. Övervakning kan bli ett direkt hot mot ens liv ifall man är på flykt.

Makt och förtryck går skilda vägar

Ifall vi sammanfattar Foucaults analys av makt så är makt skapande. Förtryck och hindrande kan faktiskt minska makten. Att få oss samarbetsvilliga och lydiga producerar mer makt.

  1. Förtryck skadar och trycker ner. Förtryck är negativt hindrande.
  2. Makt får människor att bli mer lydiga och produktiva. Mäktig makt är produktivt skapande.

Makt och förtryck kan samverka och de kan gå över i varandra. Men vanligtvis håller de sig ifrån varandra. Låt oss därför här analysera övervakning utifrån dess funktion att producera makt. Och lämna till en annan analys hur övervakning i andra sammanhang producerar våld och övergrepp.

Övervakningen överförs till oss

Makten i ett övervakningssystem kommer från hur den övervakade börjar ändra sitt beteende och sitt tänkesätt. Övervakning kan göra folk mer lydiga och produktiva för en maktordning.

En agnostisk maktteori om övervakning innebär att det inte är avgörande ifall det faktiskt finns en person eller en dator som sitter någonstans och spanar på oss. Makt är lydnad; hur vi underordnar oss. Ifall övervakning skapar laglydnad och disciplin i våra organisationer så fyller övervakningen en funktion.

Hur övervakningen ändrar våra beteenden är till stor del oberoende av ifall övervakare faktiskt existerar eller ifall de faktiskt lyckats ta reda på något om oss. Vi kan börja styra oss själva både om vi tror att vi är övervakade och om vi plötsligt får syn på övervakningtekniken. Här används en agnostisk maktanalys av övervakning.

Övervakningens makt

  1. Organisationer och privatpersoner överför gärna övervakningen till sig själva. Man förändrar hur man rör sig, talar och tänker. Man övervakar sig själv.
  2. De som övervakas tenderar att disciplinera sig själva. De bevakar sig själva. De tränar på att följa normer och regler. Folkrörelser kan börja se det som självklart att de närmast fundamentalistiskt ska följa lagen. Underordning uppfattas som nödvändig.
  3. De övervakade blir lätt paranoida. Man tror att det finns dolda ordningar bakom det man ser runt omkring sig.
  4. De övervakade blir dessutom lätt reaktiva. Reaktiv innebär att man blir en trotsig motbild. Allmänt anti. Att bli reaktiv och anti fungerar som en bekräftande och stärkande spegel för makten. Man blir motdansare i en pardans.
  5. De övervakade frestas att göra sina organisationer och grupper hemlighetsfulla och sekteristiska. Hemlighetsmakeriet blir fetischism, det ger energi och mening till organisationen. Samtidigt blir det en flykt från befrielse.

Motstånd mot övervakning riskerar att hamna i de fem maktfällorna ovan. Motståndet blir i så fall en förstärkning av övervakningens makt över oss.

Motstånd mot övervakning behöver främst bli motståndskraft. Immunförsvar. Motstånd mot att låta sig styras av övervakning. Undvika att förminska sig själva och bli hemliga. Samt undvika att låta makten styra oss genom att bli allmänt trotsiga.

Motstånd behöver handla om att leva det samhälle man vill ha och att handgripligt demontera ner det som skadar och förtrycker. Skapa och ingripa – de är motståndets två ben.

Per Herngren
14 juni 2008, version 0.2

Referens

Michel Foucault, Övervakning och straff : fängelsets födelse, 4:e upplagan, Arkiv förlag/A-Z förlag, 2004 (franskt original 1975).

Per Herngrens texter om Michel Foucault.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!