Från Aristoteles till Berrigan

Inledning till samtalskväll i konflikthanteringsorganisationen Praxis, 9 maj 1996. Underlättare (samtalsledare) för kvällen är Per Herngren. Vi samtalar om begreppen praxis och ickevåld.

Vad är Praxis?

Aristoteles

Praxis är den moraliska handlingen, alltså den handlingen som är ett mål i sej.

Motsatsen är den ickemoraliska handlingen techne/poiesis, den handling som är ett medel som ska leda till något annat.

(Jämför med Gandhi och Berrigans syn på ickevåld.)

Marx

Praxis är den skapande aktivitet som vi konstruerar vår omvärld med.

Praxis kan hos Marx också vara den aktivitet då vi konfronterar naturen.

Revolutionär praxis i nya vänstern, Gramsci, Lukacs, Freire

Reflektion och praktik hör ihop. Då finns det en möjlighet till revolution. Intressant är att här inkluderas också etiken i praxis.

Hermaneutiken Gadamer

Praxis förfaller i sin gängse betydelse till tekniker. Han föreslår istället att praxis är att handla utifrån en solidaritet och ett gemensamt förnuft.

Psykologen Jean Piaget

Praxis är handling i dess totalitet (helhet).

Ordböcker

Praxis är vanor, traditioner.

Vetenskap

Praxis är beprövad erfarenhet. Eller användningen av vetenskapen.

Filosofi Vänsterhegelianer

Praxis är att förverkliga filosofin i en praktik.

Vad är Ickevåld

Gandhi

Ickevåld betyder medvetet lidande.

Ahimsa (ickevåld) är den mäktigaste makten i världen.

Inom ickevåld är det egna handlandet centralt.

Ickevåld innebär att vi får stå ut med lidande.

Inom ickevåld blir fienden omvänd till vän.

Ickevåld vädjar till hjärtat.

Ickevåld är inre växande.

Ickevåld är ickeillvilja.

Feghet och ickevåld är motsatser.

 

Funderingar av Per Herngren

Ickevåld är kamp-mot-våld, snarare än utan-våld.

Ickevåld är inte en privat egenskap utan en gemensam praktik.

Ickevåld är att söka upp våldet, vilket leder till straff eller lidande.

Ickevåld är aldrig neutralt.

Ickevåld innebär alltid olydnad

Phil och Dan Berrigan

Ickevåld är motstånd mot lydnaden. Lagen är det stora hotet mot rättvisa och fred.

Per Herngren
9 maj 1996, version 0.11

Bli kreativ med texten och dela idéer!