Texter om Gilles Deleuze

Samhällsomvandling som skapande och utbrytande istället för protest och att vara emot

 • Civil olydnad lämnar protestens trötta oförmåga

  Henry David Thoreau menar i sitt traktat från 1849 att problemet inte är politiska makthavare utan de som protesterar men ändå lyder. ”De som, medan de protesterar mot regeringens handlingar, ändå lyder är onekligen dess mest samvetsgranna stöttepelare och ofta det allvarligaste hindret för förändring.” (Thoreau, 1995, s. 14, original 1849.) Med utgångspunkt i att lydnaden…


 • Information skapar inte befrielse – Deleuze och blivande revolution

  Informera mot förtryck har inte någon befriande effekt, enligt Gilles Deleuze. Information om orättvisor skapar inte befrielse. Befrielse kräver motstånd. Motstånd är, enligt Deleuze, blivande. Blivande olydnad. Blivande befrielse. Blivande jämlik. Blivande omsorg. Blivande rättvis fördelning av makt och resurser. Blivande revolution. Blivande ska inte begripas instrumentellt. Det är inte så att ett medel kommer…


 • Skapande istället för påverkanspolitik – Nietzsche, Tarde & Deleuze

  Föreställningen att politik är påverkan är en överföring från mekaniska föreställningar om orsak-verkan, linjär kausalitet. Det som är före påverkar det som är efter. Och det som kommer efter är orsakat av något som kom före. Men politik vänder på denna föreställning. Det som kommer efter ändrar på det som varit tidigare. Det som varit…


 • Kejsardemokrati eller singulariteter – Deleuze

  Det finns en överdriven tro att samhällen fungerar genom styrning uppifrån, och att samhällsförändring sker om man lyckas påverka dom däruppe. Men fokus på påverkanspolitik blir slöseri med kraft och tid.  Här tar jag upp alternativa teorier som menar att samhällen och organisationer skapas och förändras genom interaktionen mellan självskapande singulariteter. Singularitet är något som…


 • Kravpolitik eller motstånd i blivande – Deleuzes kreativa revolution

  Kravpolitik går till slut in i en återvändsgränd. Aktivism som kräver och begär blir verkningslöst om nu inte motståndare och andra håller med. Att hävda saker och ting i gemensamma frågor kallas opinionsbildning. För dem som dock tycker annorlunda blir åsikterna inte så relevanta. Dessutom har nyliberalismen de senaste decennierna alltmer förvandlat åsikter till något…


 • Singularitet eller centralstyrning – Deleuzes revolution

  Alltför stor lydnad producerar kaos och tröghet. Motstånd är nödvändigt i organisationer och samhällen för att skapa ordning och kreativitet. Men motstånd som bara är motstånd mot en chef eller central regering hindrar kreativiteten. För att motstånd ska bli kreativt måste den skapa sig ett eget liv. När något börja leva ett eget liv som…


 • Mångfaldigande och singularitet – Deleuzes revolution

  Deleuzes begrepp mångfaldigande och singularitet gör det möjligt att förstå motstånd som direkt politisk förändring. De hjälper oss ur föreställningen att samhällsförändring går via centrala makthavare eller via en förändring av helheten. Multiplicitet är mångfaldigande. Det är både handlingens mångfaldiga och ett resultatet i sig själv: ett mångfaldigande. Multiplicitet blir då en annan världsbild än…


 • Aktualisera eller påverka – Deleuzes revolution

  Gilles Deleuze reflekterar över skillnaden mellan kamp i blivande jämfört med kamp som kräver och protesterar. Kamp i blivande gör sig själv till subjekt medan kravpolitik och protest ständigt måste tillsätta styrande. Blivande och aktualiserande är direkt skapande och byggande. I platå tio i A Thousand Plateaus visar Deleuze och Guattari att blivandet är ett…


 • Makt är mer resonans än centralstyrning – Deleuze

  Styrteknik eller reglerteknikInnehållStyrteknik eller reglerteknikMakt är sällan toppstyrningCentrala beslut utan pyramidCentrum är inte makt eller makthavareMakt som med- och motsvängningarSkillnad snarare än egenskaperReferensFotnoter Innan vi undersöker makt i samhällen låt oss först snegla lite på styrning av tekniska system. Styrteknik ses som en gren inom reglertekniken. Styrning behöver ofta inte ta hänsyn till egenskaper hos…


 • Makt är decentraliserad – Foucault & Deleuze

  Härskandet och regerandet sker inte däruppe i ett maktcentrum. Det är snarare medborgare som tar över regerandet. Vi blir makt med våra kroppar, organisationer och med vårt tänkande. I denna artikel tar jag upp likheter mellan Deleuzes filosofi kring makt och Foucaults governmentality. Makt kräver inget maktcentrum. Flertalet makttekniker bygger inte på centrum. Vi kan…


 • Härskare styr inte – Spinoza & Deleuze

  Spinoza hjälper oss att bryta med föreställningen om makt som styrning. Spinoza utgår från att samhället finns, att vi befinner oss i detta samhälle, att vi inte kan befinna oss utanför det och att samhället behöver ett härskarvälde (dominion). Spinoza har en container-bild av samhället, han ser det som en helhet vilken innehåller (contain) medborgare…


 • Mikrorevolution utan makro – Deleuze & Tarde om revolution

  Artonhundratalssociologen Gabriel Tarde ger oss verktyg för att bryta med dichotomin mikrohandlingar och makrosystem. Och med dichotomin lokalt och globalt. Detta leder till att nationalstatliga revolutioner bör ses som undantagsfall. Det är inte på det nationalstatliga planet revolutioner vanligtvis sker. Jag använder en av de älsta globala revolutionerna – hälsningsceremonier – för att analysera hur…


 • Komponera – ta sig ur fixering vid aktionen

  Motstånd är att komponera, att precis som musiker och konstnärer ta isär, flytta och sätta ihop. Civil olydnad är att skapa kompositioner. Olydnaden förvandlas till musik. Politik blir konst. Min bild av plogbillsaktioner och Hope & Resistance är att vi redan på slutet av åttitotalet blev bra på att organisera. Vi byggde upp en väl…


 • Deleuze, Nietzsche & postprotest

  Här är sju artiklar om Deleuzes och Nietzsches kritik mot det negativa. Samt om möjligheten till skapande motstånd. Motstånd som bygger. Sjunga, dansa och bejaka – IInnehållSjunga, dansa och bejaka – IProtest som livsförnekelse – IIAsketism och enkel livsstilProtest blir nihilism – IIIParanoid världsbild – IVRepetition och återanvändning – VÅteranvändning av motståndEn filosof lyder inte…


 • Passion – Deleuze

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen


image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!